Modern Folk Üçlüsü


Modern folk üçlüsü : Doğan Canku, Ahmet Kurtaran, Selami Karaibrahimgil 1970.