Siyavuş Paşa türbesi. Eyüp - İstanbul.SİYAVUŞ PAŞA TÜRBESİ
Köprülü Mehmed paşanın oğludur. Sarı Süleyman paşanın idamından sonra dördüncü Mehmet tarafından sadrazamlığa getirilmiştir beş ay bu makamda kaldı fakat rüşvet almaktan ve başkalarının mallarına hiç gereği yokken el koymaktan başka bir iş yapmadı. 1687 senesinin 2 mart günü ayaklanan yeniçeriler paşanın konağını basıp yağmaladılar paşa harem dairesine çekilip yağmacılara silahla karşılık verdi ama yakalanıp parça parça edildi cariyeleriyle beraber çocukları da ganimet olarak paylaşıldı ve bütün malına el konuldu...2013