Charles Bonkowski'nin portresi.


Charles Bonkowski'nin portresi - Basile Kargopoulo, Constantinople.