Şerifler (Abdullah Paşa) Yalısı


SEYİT ABDULLAH PAŞA & ŞERİFLER YALISI
Kerküklü Hasan paşanın oğludur, Enderun'dan yetişti kapıcıbaşılık ile devlete ilk adımını attı 1738'de Aydın'da ayaklanan Sarıbeyoğlu'nu cezalandırarak büyük şöhret kazandı ilerleyen yıllarda başka bir takım vazifelerde bulunduktan sonra 24 ağustos 1747 tarihinde sadrazam oldu iki yıl bu görevde kaldıktan sonra 1749'da azledildi ve coğrafyanın çeşitli noktalarında valilik yaptı  1761 tarihinde Halep beylerbeyi iken vefat etti.
Yalı Emirgan vapur iskelesi ile Emirgan cami arasında yer alır yalıdan önce mekanda Feridun paşanın meyve bahçesi bulunmaktaydı yalıyı ilk olarak Dördüncü Murad Revan seferinden döndükten sonra Emirguneoğlu Yusuf paşa için yaptırdı.
1641 senesinde Sultan İbrahim'in Yusuf paşayı öldürtmesi üzerine yalı uzun bir süre boş kaldıktan sonra İkinci Mustafa'nın emri ile Mirza Mustafa efendiye verildi sonra oğlu Mehmed Emin Salih efendiye kaldı ondan da şeyhülislam Abdullah Vassaf efendiye geçti sonrasında yalı tekrar bir süre daha boş kaldı. Birinci Abdülhamid toprak dağıtımı ile buranın köy olmasını istediği için cami, hamam ve dükkanlar yaptırdı. Köy üçüncü selim devrinde de daha fazla gelişme gösterdi.
Bostancı defterlerinde yer alan kayıtlarda üçüncü Selim ve ikinci Mahmud döneminde hazine i hümayun baş yazıcısı Feyzibeyzade Mehmed bey üzerinde görülen bu yalı sonrasında Ağa Hüseyin paşaya onun mirasçıları tarafından da Mekke emir'i Şerif Abdiillah paşaya satılmıştı ismin halk arasında Abdullah şeklinde telaffuzuyla bu sahil sarayına Abdullah paşa veya Şerifler yalısı denilmiştir. 1972