Ahmed Kamil Paşa.


Belgrad'da doğmuş Osmanlı vezirlerinden, tam olarak doğum tarihi bilinmemektedir. Defterhane kaleminden yetişerek Ordu defterdarlığı, Sipahi katipliği, Tersane eminliği, Baş defterdarlık, Süvari mukabeleciliği, Cizye muhasebeciliği, Reisülküttaplık, Sadaret kethüdalığı görevlerinde bulundu. Selanik, Hanya, Bosna, Mısır, Kandiye'de valilik yaptı. İkinci Hanya valiliği sırasında Resmo'da 1763'de vefat etti.