Ali Fuad bey (Maarif nazırı)


Doğum tarihi bilinmemektedir. Sadrazam Ali paşanın büyük oğludur. Bab-ı Ali'de yetişmiştir. Birinci derecede mütercimlik, Mabeyn başkatipliği, mektupçuluk, ve maarif nazırlığı ( 1881 ) gibi çeşitli memuriyet vazifelerinde bulunmuştur.
Maarif müdürlüklerinin kurulmasına kızlar için Darülmalumat adlı bir uygulama okulu açarak yeni öğretim metotlarının burada denenmesine, Galatasaray'da bir rasathane kurulmasına, yayımından önce kitapları sansür eden teftiş ve muayene encümeni adlı bir kuruluşa Ali Fuad beyin maarif nezareti olduğu dönemde karar verilmiştir. 1885 senesinde vefat etti.