Emir Buhari Tekkesi, Edirnekapı 1936.


Otakçılar münzevi caddesi üzerinde bulunan Emir Buhari tekkesi Kanuni Sultan Süleyman tarafından Emir Buhari adına inşa ettirilmiş vakfiyesi Emir Buhari'nin damadı Mahmud Çelebi tarafından 1530'da tescil edilmiştir. Tekkenin ayin günleri perşembe ve cuma günleri idi. Dahiliye nazırlığı kayıtlarına göre 1885 senesinde bu tekkede yedi erkek yedi kadının yaşadığı 1910 tarihli maliye nezareti kayıtlarına göre günde iki okka et istihkakı olduğu kayıtlıdır.
Tekkenin ilk şeyhi Mahmud Çelebi aynı zamanda Fatih'de bulunan Emir Buhari tekkesini yönetmiştir. Edirnekapı'da bulunan tekkeyi 1941'de yıkılmadan önce son görenlerden İbrahim Hakkı Konyalı, Mahmud Çelebi'ye ait mezar taşını bulmuştur bu taşa göre şeyh 1584'de vefat etmiştir.