Sultan İkinci Abdülhamid ve Altın Tahtı.


Sultan ikinci Abdülhamid o gün Mebusan meclisinin açılışında olduğu gibi altın tahtını gene bir meşveret meclisinde Yıldız sarayı büyük mabeyn dairesinde kurdurmuş. 93 seferinin elim neticesini konuşmak üzere saraya çağırttığı vükela ile eski sadrazamlara, askeri ve mülki ricale, ulemaya, Mebusan ve ayanın mütemayizlerine altın taht üzerinde görünmüştü. Fakat o günkü toplantı oldukça gürültülü olmuş. İstanbul mebusu astarcılar kethüdası Ahmet efendi bu tahta ve padişaha sert sözler söylemiş ve kendi fikirlerine her şey olup bittikten sonra müracaat edilmiş olmasına oldukça kızmıştı.
İkinci Abdülhamid  beklemediği bu eleştiriler karşısında başkatip Sait paşayı, Ahmet efendiye izahata davet etmiş fakat Ahmet efendi, Sait paşaya da susmamış bunun üzerine sultan Abdülhamid irticalen şiddetli bir nutuk söylemiş bir takım garazkarların ihtar ve harekatına karşı hücumda bulunmuş ve "Artık sultan Mahmud'un yoluna gitmeye mecbur kalacağım !" diyerek tahtı ve salonu terk ederek gitmişti.
İkinci Abdülhamid 33 senelik saltanatı ile Osmanlı sarayının altın tahtını en fazla kullanan hükümdar olmuştu. Padişah bayram muayedeleri için Yıldız'dan alayla Beşiktaş'a iner ve Dolmabahçe sarayı muayede salonunda kurulan taht üzerinde tebrikleri kabul ederdi. 1957 Hayat Dergisi.