Sultan Üçüncü Selim nişan taşı.


Sultan üçüncü Selim'in Levend çiftliğinde 898 metreden hedefteki testiyi tüfekle vurması anısına 1791'de dikilmiştir. Nizam-ı Cedid askerlerinin tüfek talim mekanı olan Levend çiftliğinden Topkapı sarayına getirilen nişan taşının üstünde kaptan-ı derya Ratip Ahmed paşanın oğlu İbrahim Naşid bey'in sultan üçüncü Selim'in tüfek atmadaki becerisini anlatan on beyitlik manzum kitabe yer almaktadır.

Cenab-ı hazret-i sultan selim'in
Nazirin görmedik allahu a'lem
Huda zat-ı humayun-ı şerifin
Hilafet hil'atıiyle kıldı mükrem
Tüfeng ü tir fenninde adili
Cihana gelmemişdir bundan akdem
Gelüp bir gün bu cay-ı dilkuşaye
O sultan ibn-i sultan-ı muazzam
Nişana atmağa meyl itdi tab'ı
Gelirdi hatıra bundan mukaddem
Alup destine islimye tüfengin
Levendane o sultan-ı müfahham
Şu rütbe menzilin var idi ba'zı
Nişan meri olurdu, kah müphem
Urunca dane-i sürb-i tüfengi
Kemal-i harbile ol şah-ı alem
Ederken naşid-asa sarf-ı efkar
Lisan-ı halile nutk etdi hamem
Dedi müjde sana sad-barekallah
Sebuyu kırdı şahinşah-ı alem 1791