Mahmud Muhtar Katırcıoğlu.


Mahmud Muhtar paşa 1867 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiş Türk yazarı ve devlet adamıdır. Gazi Ahmed muhtar paşanın oğlu ve Bursalı Katırcıoğlu Mehmed paşanın torunudur. İlk eğitimini mektebi sultani (Galatasaray lisesi)'nde almıştır. Daha sonra harbiye'ye girmiştir (1885). İlerleyen süreçte Almanya Metz askeri akademisinden teğmen olarak mezun olmuştur (1888). Kısa bir süre Prusya hassa alayında vazife almıştır. Türkiye'ye döndükten sonra harbiye'de "erkan-ı harbiyenin vazifeleri" adlı dersleri veren bir eğitimci olmuştur. 1897 Osmanlı - Yunan savaşında Teselya cephesinde miralay rütbesi ile; Velestin, Çatalca, Dömeke muharebelerine iştirak etmiştir. 1900 yılında Türk ordusunu temsilen geleneksel Fransız tatbikatlarına iştirak etti (1900). 1908 yılı meşrutiyetin ilanı sonrasında birinci ferik rütbesi ile hassa ordusu birinci fırka kumandanı oldu. Lakin 31 mart olayları sonrasında rütbesi miralaylığa indirilerek Aydın valiliğine gönderildi. 1910 ve 1912 yıllarında iki kez bahriye nazırı oldu. Balkan savaşına Trakya şark ordusunun sağ cenah üçüncü ordu kumandanı, sonrasında ikinci şark ordusu kumandanı olarak iştirak etti. Bu savaşlarda yaralanmasından sonra vazifesinden istifa etti. 1913 yılında Berlin büyük elçisi olarak görevlendirildi. Vefatı, Mısır İskenderiye'den Napoli'ye vapurla seyahati esnasında 1935'de vuku bulmuştur. Bir yazar olarak çeşitli eserleri bulunmaktadır : Ruzname-i harp (harp takvimi), Maziye bir nazar (Geçmişe bir bakış), Acı bir hatıra, Fransızca olarak La Turquie (Türkiye), L'Allemagne (Almanya), Evénements d'orient (Şark olayları)...